දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද ගීතිකා

divya-jesu-me-thama

divya-sri-pupeni

jesu-dewiyani

4 comments for “දිව්‍ය සත්ප්‍රසාද ගීතිකා

 1. maheshi
  September 7, 2015 at 1:16 pm

  Thankyou jesu !

 2. September 28, 2015 at 5:30 pm

  Adarei mage jesu….

  • April 22, 2016 at 12:51 pm

   jesuni mage menuka aiyawa ma hata nawatha laba dunnatath mata hoda demawpiyan dennekuth hoda sahodarayekuth laba dunnatath hoda nada pirisakuth laba dunnatath mama oba wahanseta sthuthi wantha wemi.e wagema jesuni ape ragama church ekata hoda piyathumanla laba dima ganath apa misamata saha apa gramayata pujaka puthunla laba dima ganath oba wahanseta mama nawatha sthuthi wantha wemi.Amen jesus.!

 3. ruwanisha
  February 23, 2016 at 4:53 am

  jeasuni… mata laba dun hama detama oba wahanseta ssthuthi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *