ජේසු තුමන්ට ගයන ගී

maa-balawath-karanaa-samidaanan-thula

adahami-diwya-sathprasadeni

adara-mage-jesuni

maa-rakawanaya-samidaanan-we

aho-lo-paw-nisaa

ma-jesu-mama-kala-paw-walata

wadinu-dew-masiya

maa-piyumak-lesa

e-le-galuwe-maa-nisayi

jesu-swami-daruwane

jesu-dewiyani

lo-dana-galawana-lesa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *